فارسی ساز برنامه WYSIWYG Web Builder
جهت فارسی سازی محیط کامل برنامه WWB می توانید از ماژوال فارسی ساز استفاده کنید.

ماژوال فارسی ساز در این هفته رونمایی خواهد شد.